ARAŞTIRMA VE PARA POLİTİKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARAŞTIRMA VE PARA POLİTİKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Bankanın temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak, parasal aktarım mekanizmalarının incelenmesi ve uygulanacak para ve kur politikalarının belirlenmesine katkıda bulunacak ekonomik analiz ve araştırmaları yapmak,

 • Para politikasının iletişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak,

 • Enflasyon Raporunu ve Para Politikası Kurulunca talep edilen diğer raporları hazırlamak,

 • Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde para politikası karar alma sürecine katkıda bulunmak, bu doğrultuda kamuoyuyla paylaşmak amacıyla orta vadeli enflasyon tahminlerini üretmek ve gerekli modelleme çalışmalarını yürütmek,

 • Enflasyona ilişkin verileri analiz etmek ve ilgili dönemsel analizler ışığında kısa dönem enflasyon tahminlerini üretmek,

 • Fiyatlama davranışı, enflasyonun belirleyicileri ve enflasyon beklentileri üzerine analiz ve araştırmalar yapmak,

 • Ay içi fiyat gelişmelerini takip etmek, bu kapsamda ihtiyaç duyulan fiyatların derlenmesini sağlamak,

 • Temel makroekonomik değişkenlere ilişkin kısa vadeli tahmin modelleri geliştirmek, bu modelleri değişen koşullara göre yenilemek ve söz konusu değişkenlerin kısa vadede izleyecekleri yol hakkında öngörüde bulunmak,

 • Temel makroekonomik değişkenlere ilişkin eş anlı ve öncü göstergeler geliştirmek, bu göstergeleri izlemek ve değerlendirmek,

 • İktisadi faaliyete ilişkin verileri analiz etmek ve ilgili dönemsel analizler ışığında kısa ve orta dönem tahminleri üretmek,

 • İktisadi büyümenin belirleyicileri üzerine analiz ve araştırmalar yapmak,

 • İşgücü piyasası, ödemeler dengesi ve maliye politikasına ilişkin verileri analiz etmek, ilgili dönemsel analizler ışığında kısa ve orta dönem tahminler üretmek ve bu konularda araştırmalar yapmak,

 • Dünya ekonomilerindeki gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerini incelemek üzere gerekli veri takibi, analiz ve tahmin çalışmalarında bulunmak,

 • Bankalar, şirketler ve hanehalkı kesimi davranışlarının konjonktürel yansımaları ve parasal aktarıma etkilerini analiz etmek ve araştırmak,

 • Para politikası aktarımına etkileri dâhilinde finansal piyasalar ve parasal büyüklüklere ilişkin analiz ve araştırmalar yapmak,

 • TCMB Ekonomi Notları serisi ile ilgili çalışmaları yürütmek,

 • Gerektiğinde İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan anketlere geliştirme ve sonuçları değerlendirme aşamalarında katkı vermek,

 • Para Politikası Kurulu toplantılarının sekretaryasını yürütmek,

 • Para politikası karar alma sürecine dair Banka içinde eş güdümü sağlamak,

 • Kalkınma planları ve yıllık programlar ile yıllık bütçelerde yer alan ve Bankayı ilgilendiren konu ve tedbirlerle ilgili çalışmaları yapmak, bu konulardaki çalışmalara ilgili birimlerle eş güdüm sağlayarak katılmak, gerektiğinde diğer kurumlarca üretilen raporlara görüş oluşturmak ve Banka önerilerini hazırlamak

  ile görevlidir.

  Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde bir Müdürlük Faaliyet göstermektedir:

 • Para Politikası Destek Hizmetleri Müdürlüğü

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40