DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Bankanın birimlerinin, şubelerinin ve temsilciliklerinin bütün işlemlerini, faaliyetini ve bunlarla ilgili süreçleri denetlemek,
 • Yıllık denetim planlarını yapmak, onaya sunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,
 • Bankada yapılan her türlü işin ve işlemin; 1211 sayılı Kanuna, Banka Esas Mukavelesine, diğer ilgili mevzuata, talimatlara ve emirlere uygun yapıldığı konusunda makul güvence oluşturmak,
 • Bankanın risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek Bankanın amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,
 • Bankanın faaliyet performansını iyileştirmek ve Banka yönetimine Bankaya değer katma amacı güden bağımsız ve nesnel bir güvence vermek, danışmanlık yapmak,
 • Bankanın sahip olduğu ve kullandığı bütün yazılımların, donanımların ve bilişim teknolojilerinin yeterliliği, etkinliği, bütünlüğü, verimli bir şekilde kullanıldığı, izinsiz erişimlere karşı güvenilirliği, amaçlara ulaşmak için uygunluğu; bilişim sistemlerinde yer alan bütün kayıtların ve bilginin gizliliği ve bunlara erişimlerin kontrol altında tutulduğu hususlarında makul güvence sağlamak,
 • Denetimler sırasında karşılaşılan ve inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları ve gelişmeleri Başkanın bilgisine sunmak,
 • 1211 sayılı Kanun ile Banka Esas Mukavelesine, diğer kanunlara, yönetmeliklere, kararlara, tebliğlere, talimatlara ve emirlere göre inceleme ve araştırmalarda bulunmak, gerektiğinde soruşturma yapmak,
 • 1211 sayılı Kanun ve diğer mevzuat ile Bankaya verilen görev ve yetkiler kapsamında, ilgili birimlerin görüşleri ve önerileri dikkate alınarak hazırlanacak yıllık denetim planı çerçevesinde veya birimlerce ihtiyaç gösterilen zamanlarda, Başkanın onayıyla ilgili kurumlar ve kuruluşlar nezdinde denetim ve gerektiğinde bu kuruluşlar hakkında Bankada mevcut bilgiler ve belgeler üzerinde inceleme yapmak,
 • Bankanın nakit para ve diğer varlıklarının yeterli derecede korunup korunmadığını denetlemek,
 • Denetimlerin sonuçları hakkında Yönetim Komitesine, Banka Meclisine ve Denetleme Kuruluna altı ayda bir bilgi sunmak,
 • Başkan tarafından verilecek denetimle ilgili diğer görevleri yapmak,

ile görevlidir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40