MUHASEBE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUHASEBE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 • Bankanın Hesap Planını hazırlamak, günün koşullarına uyarlamak ve uygulamak,
 • Bankanın bilançosunu, gelir tablosunu, envanter cetvellerini ve diğer vaziyetlerini hazırlamak,
 • Muhasebe ve finansal raporlama konularında uluslararası uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bankanın stratejik planıyla ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Çok yıllı bütçeleme kapsamında üç yıllık bütçe ile ilk bütçe yılını takip eden iki yılın bütçe planını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Bankanın aktiviteye dayalı maliyet muhasebesi işlemlerini yürütmek,
 • İdare Merkezi işlemleri ve hesapları ile ilgili, mevzuat gereği tutulması zorunlu olan defterleri tutmak ve muhafaza etmek,
 • Bankanın muhasebe sisteminin düzenli bir şekilde işlemesi ve geliştirilmesi için gereken tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak,
 • Kanun ve kararnamelerle kurulan fonlarla ilgili raporları hazırlamak,
 • SAOS sisteminde, Türk Lirası ve Kambiyo Merkez hesaplarının takip ve kontrolü işlemlerini yürütmek,
 • İdare Merkezinin mal ve hizmet alımları ve satımları ile personelin maaş ve ücret dışındaki özlük haklarına ilişkin ödeme ve tahsilat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • İdare Merkezinin mevzuattan doğan vergi, resim, harç vb. yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • İdare Merkezince gerçekleştirilen kambiyo işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamak, takibini ve kontrolünü yapmak,
 • Görev alanına giren konularda şubelere ve bankalara gerekli talimatları vermek,

ile görevlidir.

Muhasebe Genel Müdürlüğü dört Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:
 

Muhasebe Müdürlüğü

Kambiyo Muhasebesi Müdürlüğü

Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü

Bütçe ve Plan Müdürlüğü

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40