Protestolu Senet Bilgileri

Protestolu Senet Bilgileri

Protestolu senet bilgileri, 1211 sayılı T.C.Merkez Bankası Kanunu'nun 44 üncü maddesi çerçevesinde bankalar ve özel finans kurumları ile T.C.Merkez Bankası arasında bilgi değişimine tabi tutulmaktadır. Bilgi değişimi, önce protestoya ilişkin bildirimin yapılması, bilahare protestonun kaldırılmasını müteakip, kaldırı bildiriminin tüm bankalara duyurulması şeklinde yürütülmektedir. Kaldırı işleminin yapılabilmesi için ilgili banka şubesine müracaat edilmesi gerekmektedir. Kaldırı işlemi, protestonun kaldırılmasını ifade etmekte olup, protesto kaydının kütükten silinmesi anlamına gelmemektedir.


Protestolu senet bilgilerinin bilgi işlem ortamında etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, ekonomik durum ve parasal değerlerdeki değişim de dikkate alınarak her yıl protesto bazı asgari bildirim limiti tespit edilmektedir. Bu limitin üzerindeki protestolar senet bazında, altında kalan protestolar ise, adet ve tutar olarak tek kalem halinde (global olarak) ayda iki kez değişime konu edilmektedir. Yıl bazında belirlenen asgari bildirim limitleri, Protesto Edilen Senet Tutarları'na ilişkin tabloda dipnot şeklinde verilmektedir.


Bankalar kendi bilgisayarlarına aldıkları bu bilgilerle dosyalarını oluşturmakta ve hiçbir şekilde T.C.Merkez Bankası'nda yer alan bilgiler ile ilgisi olmadan kendi kayıtlarından kişilerin protesto durumlarını takip etmektedirler.


Ayrıca, Protestolu senetlerle ilgili olarak, bildiri (B) kayıtlarında 5 takvim yılını, kaldırısı (K) yapılmış kayıtlarda ise 3 takvim yılını doldurmuş olanlar T.C.Merkez Bankası nezdindeki protestolu senetler kütüğünden silinmekte olup, söz konusu bilgilerin sisteme katılımcı bankaların kütüklerinden silinip silinmemesi bankaların kendi yetkilerindedir.


Diğer taraftan, 22 Ocak 2009 tarih ve 27124 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5834 sayılı "Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun" uyarınca, vadesi 27.01.2009 (dahil) den önce olup da; protesto edilmiş senet borçlarına ilişkin kayıtları, söz konusu borçların ilgili Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olanlar silinmiş olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde borcun tamamının ödenmesini müteakiben Merkez Bankasında tutulan kayıtlardan silinecektir.


Ancak, ilgililerce bankalara yapılacak müracaatlarda 5834 Sayılı Kanun kapsamına giren protestolu senet kayıtları ile karşılaşılması durumunda, bu bilgilerin Bankamızda bulunan kayıtlar değil, Bankamızca daha önce duyuruları yapılmış bankaların kendi bilgisayarlarında bulunan bilgiler olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40