Kurumsal Yapılanma

Kurumsal Yapılanma

Ülkemizde finansal istikrardan sorumlu kurumlar, sistemik riskin takibi ve yönetimi kapsamında kendi görev, yetki ve sorumluluklarına giren alanlarda özellikle makro riskleri azaltıcı politikalar uygulayarak çeşitli tedbirler almaktadır.

İlgili Kurum Sorumluluk Alanı
Merkez Bankası Fiyat istikrarı ve finansal istikrar çerçevesinde para ve kur politikası ve ödeme sistemleri
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Bankalar ve finansal holding şirketleri ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin düzenlenme ve denetlenmesi
Hazine Müsteşarlığı Kamu finansmanı ve mali politikalar ile sigortacılık şirketlerinin düzenlenme ve denetlenmesi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sermaye piyasası ve aracı kurumların düzenlenme ve denetlenmesi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ile bankaların çözümlenmesi

Diğer yandan, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, TMSF ve Merkez Bankası arasında imzalanan çeşitli işbirliği ve bilgi paylaşımı protokolleri de, bahsi geçen kurumlar arasındaki işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını artırarak, finansal istikrarın sağlanması ve korunması ile sistemik riskin izlenmesi ve yönetimi hususlarında katkı sağlamaktadır.

Sayılan kurumların yanı sıra, ülkemizde sistemik risk ve makro riskleri azaltıcı politikalar çerçevesinde çeşitli yapılanmalar da bulunmaktadır. Bu kapsamda, Finansal İstikrar Komitesi ve Finansal Sektör Komisyonu önemli oluşumlardır.

 

Finansal İstikrar Komitesi

Uluslararası platformda yaşanan gelişmeler ve küresel kriz sonrasında ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a 8 Haziran 2011 tarih ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek Madde 4 hükmü uyarınca; Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Hazine Müsteşarı ile Merkez Bankası, BDDK, SPK ve TMSF Başkanlarından oluşan ve başlıca görevleri sistemik riskin izlenmesi ve önlenmesi ile sistemik risk yönetimine ilişkin koordinasyonu sağlamak olan Finansal İstikrar Komitesi (Komite) kurulmuştur. Komitenin görevleri şunlardır:

  • Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve bu tür risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmek,
  • İlgili birimlere sistemik risklerle ilgili uyarılar yapmak, uyarı ve politika önerileri ile ilgili uygulamaları takip etmek,
  • İlgili kurumlar tarafından hazırlanacak sistemik risk yönetim planlarını değerlendirmek,
  • Sistemik risk yönetimine ilişkin koordinasyonu sağlamak,
  • Görev alanı ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi sağlamak, kurumlar arasında politikaların ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak,
  • Mevzuatla yetki verilen diğer konularda karar almak.

Diğer yandan, Komitenin görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği durumlarda, Komiteye Bakan tarafından diğer bakanlar ve kamu görevlileri de çağrılabilmektedir. Ayrıca, Komite toplantılarının sonuçları ve Komite tarafından alınan kararlar hakkında Bakan tarafından Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmaktadır. Kurulan alt çalışma grupları ise, finansal istikrarı ilgilendiren çeşitli konularda detaylı araştırma ve incelemeler yapmaktadır. Komitenin sekretarya görevi ise Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir.

Komite, kurumlar arası koordinasyonun kurumsal bir yapıya oturması ve etkin bir iletişim kanalı oluşturulması bakımından, makro riskleri azaltıcı politikaların tasarımında ülkemiz için önemli bir adımdır.

Finansal Sektör Komisyonu

Daha geniş temsil yapısına sahip diğer bir önemli yapı da, BDDK, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SPK, TMSF, Rekabet Kurulu, Kalkınma Bakanlığı, Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinden oluşan Finansal Sektör Komisyonudur.

Komisyon, finansal piyasalardaki güven ve istikrar ile gelişmeyi temin etmek üzere, bilgi teatisini, kurumlar arası işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak, ortak politika önerilerinde bulunmak ve finans sektörünün geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin görüş bildirmekle görevlidir. Finansal Sektör Komisyonu yılda en az iki defa toplanmakta ve sonuçları hakkında Bakanlar Kuruluna bilgi sunmaktadır. Komitenin sekretarya görevi BDDK tarafından yürütülmektedir.


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40