İdare Merkezi

Paylaş
Yazdır
ARAŞTIRMA VE PARA POLİTİKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak, parasal aktarım mekanizmalarının incelenmesi, uygulanacak para ve kur politikalarının belirlenmesinde Para Politikası Kuruluna katkıda bulunacak ekonomik analiz, araştırma, raporlama ve sunum çalışmalarının yapılması,

1. Temel makroekonomik değişkenlere ilişkin analiz ve tahmin modelleri geliştirilmesi, bu modellerin değişen koşullara göre yenilenmesi ve temel makroekonomik değişkenlere ilişkin öngörülerde bulunulması,

2. Yapılan analizler ve oluşturulan orta vadeli enflasyon tahminleri çerçevesinde faiz kararlarına ilişkin görüşlerin Para Politikası Kuruluna iletilmesi,

b) Enflasyon Raporu, Para ve Kur Politikası taslak metinleri, Para Politikası Kurulu karar taslak metni ve özet metinlerin hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılması,

c) Banka için önceliği bulunan ve üst yönetim tarafından tavsiye edilen konular kapsamında belirlenen projelerin yürütülmesi ve Banka yayınlarına dönüştürülmesi,

ç) Üst yönetimin yapacağı sunumların ve konuşma metinlerinin hazırlanmasına katkı verilmesi,

d) Makro Ekonomik Tahminler, Orta Vadeli Program gibi kurumlar arası iş birliği gerektiren rapor ve çalışmalara katılım sağlanması ve Banka adına görüşlerin bildirilmesi,

ile görevlidir.

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılıkları ile Müdürlüklerden oluşur:

            a) Ekonomik Büyüme Dinamikleri Genel Müdür Yardımcılığı

            b) Fiyat Gelişmeleri ve Kamu Maliyesi Genel Müdür Yardımcılığı

            c) Makro Modelleme Genel Müdür Yardımcılığı

            ç) Uluslararası Ekonomik ve Parasal Analiz Genel Müdür Yardımcılığı

            d) Para Politikası Destek Hizmetleri Müdürlüğü

BANKACILIK VE FİNANSAL KURULUŞLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Mevzuat çerçevesinde bankalara ve banka dışı finansal sektöre ilişkin  finansal araç ve düzenleme çalışmalarının yürütülmesi,

b) Finansal istikrar konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin kurulması ve yönetilmesi,

c) İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredileri ile Bankanın orta ve uzun vadeli dış kredi anlaşmalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

ç) Makroekonomik gelişmelerin finansal sistem üzerindeki olası etkileri üzerine çalışmalar yapılması ve makro ihtiyati önlemler konusunda önerilerde bulunulması,

d) Finansal sistemde faaliyet gösteren kuruluşların ve finansal piyasaların izlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, araştırma ve inceleme yapılması,

ile görevlidir.

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ile aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılıkları ile Müdürlüklerden oluşur:

            a) Düzenleme ve Gözetim Genel Müdür Yardımcılığı

                        1. Finansal Araçlar ve Düzenlemeler Müdürlüğü

                        2. Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü

                        3. Uluslararası Kuruluşlar ve Düzenlemeler Müdürlüğü

            (b) Finansal İstikrar Analizi Genel Müdür Yardımcılığı

                        1. Finansal İstikrar Müdürlüğü

                        2. Makro Finansal Analiz Müdürlüğü

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Bankanın stratejik hedefleriyle uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulması ve bu stratejiler doğrultusunda bilişim teknolojileri kaynaklarının yönetilmesi,

b) Banka bilişim sistemleri platformu ve gereksinimleri için uygun donanım, yazılım ve diğer unsurların sağlanması ve yönetimi,

ile görevlidir.

Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılıkları ile Müdürlüklerden oluşur:

            a) Altyapı ve İşletim Genel Müdür Yardımcılığı

                        1. Bilişim Teknolojileri Altyapı Müdürlüğü

                        2. Bilişim Teknolojileri Yardım Masası Müdürlüğü

                        3. Kullanıcı Donanımları Müdürlüğü

            b) Uygulama Geliştirme ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı

          1. Uygulama Bakım ve Destek Müdürlüğü

                        2. Uygulama Kabiliyet Merkezi Müdürlükleri

            c) Bilişim Teknolojileri Güvenlik Müdürlüğü

            ç) Bilişim Teknolojileri Yönetişim Müdürlüğü

            d) İş Birimi İlişkileri Yönetimi Müdürlüğü

            e) İş Zekası ve Veri Yönetimi Müdürlüğü

BÜTÇE VE FİNANSAL RAPORLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Muhasebe politikalarının belirlenmesine katkı sağlanması ve görev alanına giren konulardaki düzenlemelerin hazırlanması,

b) Bankanın bütçe planlaması ve uygulaması, finansal raporlarının hazırlanması ve vergiyle ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

ile görevlidir.

Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılıkları ile Müdürlüklerden oluşur:

            a) Bütçe Planlama Genel Müdür Yardımcılığı

            b) Finansal İşlemler Genel Müdür Yardımcılığı

                        1. Kambiyo Muhasebesi Müdürlüğü

                        2. Muhasebe İşlemleri Müdürlüğü

            c) Finansal Raporlama Müdürlüğü

            ç) Vergi Uygulamaları Müdürlüğü

DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Yıllık denetim planı kapsamındaki iç ve dış denetim faaliyetleri ile Başkanlık tarafından istenilen denetim, inceleme, soruşturma ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak için görevlendirmelerin yapılması,

b) İç ve dış denetim faaliyetleriyle ilgili bulgu ve raporların yılda iki kez Yönetim Komitesi ve Banka Meclisine sunulması,

c) Bulguların iç paydaşlarla paylaşılması ve takip edilmesi,

ile görevlidir.

Denetim Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılıklarından oluşur:

            a) Dış Denetim Genel Müdür Yardımcılığı

            b) İç Denetim Genel Müdür Yardımcılığı

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Satın alma faaliyetleri eş güdümünün sağlanması, kontrol ve takibinin yapılması,

b) İnşaat, gayrimenkul ve tesis yönetimiyle ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

c) Güvenlik hizmetleri faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

ç) Destek hizmetlerine ait idari ve sosyal işlerle ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

ile görevlidir.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılıkları ile Müdürlüklerden oluşur:

            a) Güvenlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı

                        1. Güvenlik Müdürlüğü

                        2. Sivil Savunma ve Seferberlik Müdürlüğü

            b) İnşaat, Emlak ve Tesis Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı

                        1. İnşaat ve Emlak İşleri Müdürlüğü

                        2. Teknik İşletim Müdürlüğü

            c) Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığı

                        1. Satın Alma Planlama ve Yönetimi Müdürlüğü

                        2. Sözleşme Yönetimi ve Operasyon Müdürlüğü

            ç) Haberleşme Müdürlüğü

            d) İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü

EMİSYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Türk lirası banknot ve madeni paraların hacim ve tedavül işlemlerinin düzenlenmesi, sistemin  güncel şekilde ve aksamadan çalışmasının sağlanması,

b) Dolaşımdaki Türk lirası banknotların kaliteli ve temiz kupürlerden oluşan bir banknot kompozisyonu içinde tutulması,

ile görevlidir.

Emisyon Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılığı ile Müdürlüklerden oluşur:

            a) Banknot Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı

                        1. Banknot Hareketleri Müdürlüğü

                        2. Banknot Planlama Müdürlüğü

            b) Banknot Teknolojileri Müdürlüğü

HUKUK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Önleyici hukuk hizmetlerinin sağlanması,

b) İlgili merciler nezdindeki hukuki ihtilaflarda Bankanın temsil edilmesi ve bu ihtilaflara ilişkin işlemlerin takip edilmesi,

ile görevlidir.

Hukuk Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılıklarından oluşur:

a) Önleyici Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı

b) Telafi Edici Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı

İLETİŞİM VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu destek faaliyetleri ile kurum içi ve kurum dışı etkinliklere ilişkin protokol faaliyetlerinin yürütülmesi,

b) İletişim faaliyetlerinin ve dış ilişkilerin planlanması, yönetilmesi, eş güdüm sağlanması ve takibinin yapılması,

ile görevlidir.

İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ile aşağıdaki Müdürlüklerden ve yurt dışı temsilciliklerden oluşur:

           a) Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Hizmetleri Müdürlüğü

           b) İkili İlişkiler ve Teknik İşbirliği Müdürlüğü

           c) İletişim Planlama ve Yönetimi Müdürlüğü

           ç) Kurumsal İletişim Müdürlüğü

           d) Protokol Müdürlüğü

           e) Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Müdürlüğü

            f) Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Bankanın insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi, bu doğrultuda plan ve projelerin hazırlanıp uygulamaya koyulması,

b) Bankadaki insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması amacıyla birimlerle eş güdüm içinde gerekli çalışmaların yapılması ve insan kaynakları fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi,

c) Bankanın süreçlerinin geliştirilmesi ve bu geliştirmelere uygun organizasyonel tasarımın hazırlanması,

ile görevlidir.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılıkları ile Müdürlüklerden oluşur:

           a) Stratejik Planlama, Organizasyon ve Kariyer Genel Müdür Yardımcılığı

                       1. Organizasyon ve Süreç Yönetimi Müdürlüğü

                       2. Performans ve Kariyer Müdürlüğü

                       3. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürlüğü

           b) Eğitim, Özlük ve İşe Alım Genel Müdür Yardımcılığı

                       1. Eğitim Müdürlüğü

                       2. İç İletişim Müdürlüğüv

                       3. İşe Alım Müdürlüğü

                       4. Özlük İşleri Müdürlüğü

 

İSTANBUL MERKEZ BANKACILIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla araştırma ve eğitim alanlarında iş birliği faaliyetlerinde bulunulması ve etkinliklerin organize edilmesi,

b) Birim sorumluluğundaki araştırma konularında çalışmalar yapılması ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların çalışanları ile alanında uzman diğer kişiler için danışmanlık, ziyaretçi ve değişim programlarının yürütülmesi,

ile görevlidir.

İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

            a) Araştırma Müdürlüğü

            b) Uluslararası Eğitim Faaliyetleri Müdürlüğü

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Verilerin derlenmesi, istatistik üretilmesi, ilgililerin kullanımına sunulması ve yayımlanması,

b) Banka genelinde derlenen, üretilen ve yayımlanan istatistiklerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamaya yönelik çalışmaların eş güdümünün sağlanması, istatistiki verilerin kullanımı ve paylaşımı konusunda standartların güncellenmesi ve kurumsal uygulamalarda standartlara uyumun takip edilmesi,

c)  Veri toplama, derleme ve istatistik yayımlama süreçlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların, ilgili birimlerin ve kurumların eş güdümü sağlanarak yürütülmesi,

ile görevlidir.

İstatistik Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılıkları ile Müdürlüklerden oluşur:

            a) Finansal Veriler ve Ödemeler Dengesi Genel Müdür Yardımcılığı

                        1. Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

                        2. Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü

            b) Reel Sektör Verileri ve Veri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı

                        1. Reel Sektör Verileri Müdürlüğü

                        2. Veri Yönetimi Müdürlüğü

OPERASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Genel Müdürlüğe tevdi edilen görevler kapsamında, Bankanın arka ofis operasyonlarının gerçekleştirilmesi,

b) Banka Kanunu kapsamında Devlete mali aracılık hizmetlerinin sağlanması,

ile görevlidir.

Operasyon Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılığı ile Müdürlüklerden oluşur:

            a) Şube Operasyonları Genel Müdür Yardımcılığı

            b) Hazine ve Bankacılık Destek Operasyonları Müdürlüğü

            c) İşçi Dövizleri Operasyonları Müdürlüğü

ÖDEME SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin işletimi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin eş güdümü, kontrolü ve takibi,

b) Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin düzenleme ve gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

c) Ödeme sistemlerine ilişkin araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve çeşitli paydaşlarla eş güdüm ve iş birliğinin sağlanması,

ile görevlidir.

Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılıkları ile Müdürlüklerden oluşur:

            a) Düzenleme ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığı

                        1. Düzenleme ve Gözetim Müdürlüğü

                        2. Ödeme Sistemleri İş Geliştirme Müdürlüğü

            b) Ödeme Faaliyetleri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı

                        1. Ödeme İşlemleri Müdürlüğü

                        2. Ödeme Sistemleri İşletim Müdürlüğü

PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Para ve kur politikalarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi,

b) Hazine Müsteşarlığı adına iç borçlanma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve iç borçlanma konularında Hazineye danışmanlık yapılması,

c) Ülkenin altın ve döviz rezervlerinin yönetilmesi,

ç) Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin operasyonların yürütülmesi,

d) Finansal piyasaların izlenmesi ve analizinin yapılması,

ile görevlidir.

Piyasalar Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ve aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılıkları ile Müdürlüklerden oluşur:

           a) Piyasalar Analiz ve Kurumsal Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı

                       1. Piyasalar Analiz Müdürlüğü

                       2. Kurumsal Risk Yönetimi Müdürlüğü

           b) Türk Lirası ve Döviz Piyasaları Genel Müdür Yardımcılığı

                       1. Döviz Piyasaları Müdürlüğü

                       2. Türk Lirası Piyasaları Müdürlüğü

           c) Uluslararası Piyasalar Genel Müdür Yardımcılığı

                       1. Piyasa Operasyonları Müdürlüğü

                       2. Rezerv Yönetimi Müdürlüğü

YAPISAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Türkiye ekonomisine dair yapısal ekonomik faktörlerin analizinin gerçekleştirilmesi, fiyat istikrarına ilişkin yapısal unsurların tespiti ve çözümüne yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülmesi,

b) Reel ekonominin bölgesel ve sektörel bazda gerçek zamanlı olarak izlenmesi, analizi ve para politikası sürecine katkı sağlayacak şekilde düzenli olarak raporlanması,

ile görevlidir.

Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Genel Müdür ile aşağıdaki Genel Müdür Yardımcılıklarından ve aşağıdaki Bölge Koordinatörlüklerinden oluşur:

            a) Akademik Çalışmalar ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığı

            b) Reel Sektör Analizi Genel Müdür Yardımcılığı

            c) Türkiye Ekonomisi Araştırmaları Genel Müdür Yardımcılığı

            ç) Bölge Koordinatörlükleri

                        1.Adana Bölge Koordinatörlüğü

                        2. Ankara Bölge Koordinatörlüğü

                        3. Bursa Bölge Koordinatörlüğü

                        4. Erzurum Bölge Koordinatörlüğü

                        5. İstanbul Anadolu Bölge Koordinatörlüğü

                        6. İstanbul Avrupa Bölge Koordinatörlüğü

                        7. İzmir Bölge Koordinatörlüğü

                        8. Malatya Bölge Koordinatörlüğü

                        9. Samsun Bölge Koordinatörlüğü