Bankacılık

Paylaş
Yazdır
Kredi ve kredi kartlarına ilişkin limit ve risk bilgileri, protestolu senet ve karşılıksız çekler ile negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin bilgilere nereden ulaşılabilir?

Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulan Risk Merkezi (TBB-RM) 28 Haziran 2013 tarihinde faaliyete geçtiğinden "kredi ve kredi kartlarına ilişkin limit ve risk bilgileri, protestolu senet ve karşılıksız çekler ile negatif nitelikli ferdi kredi ve kredi kartı borçlularına" ilişkin kayıtlar hakkındaki bilgi talepleri bu tarihten itibaren Merkez Bankasınca karşılanmamaktadır.

Bu nedenle TBB-RM'nin İnternet sitesine (www.riskmerkezi.org) başvurulması gerekmektedir.

Bankalarca mevduat hesaplarına uygulanan hesap işletim ücretleri, havale işlem ücreti, masraf ve komisyonlar, çek tahsil ücretleri, ferdi kredi kartı yıllık üyelik ve kullanım ücretleri vb Merkez Bankası tarafından mı belirlenir?

Merkez Bankasının bu tür ücret, masraf ve komisyonların düzenlenmesi ve belirlenmesi konusunda bir görevi bulunmamakta olup bu tür anlaşmazlıklarla ilgili başvuruların, T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne ve/veya Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliği Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyetine yapılması gerekmektedir.

Mevduat faiz oranlarına nasıl ulaşabilirim?

Bankaların azami mevduat faiz oranlarına Bankamızın İnternet sitesinde buradan ulaşılabilir. Kıdem tazminatlarının hesaplanmasında da söz konusu bağlantıdan ulaşılan azami TL mevduat faiz oranları kullanılmaktadır. 

Bankalarca, Merkez Bankasına bildirilen azami mevduat faiz oranları bankaların mevduat kabulünde uygulayabilecekleri azami oranlar olup şubelerinde veya İnternet aracılığı ile ilan ettikleri ve fiilen uyguladıkları faiz oranları ile farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla, bankalar Merkez Bankasına bildirdikleri söz konusu azami faiz oranlarını geçmemek kaydıyla, farklı tutar ve vadedeki mevduat hesaplarına müşteri bazında farklı faiz oranları uygulayabilmektedirler.

Bankalarca Türk lirası, Amerikan doları ve euro cinsinden açılan vadeli hesaplara uygulanan faizlerin ağırlıklı ortalamaları ise Merkez Bankası İnternet sitesinde yer alan Veriler- Bankacılık Verileri altında "Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları" adıyla yayımlanmaktadır. Faiz oranları sektörün ağırlıklı ortalama faiz oranları olup, ilgili ay sonuna kadar açılmış olan (stok) mevduat tutarlarının müşteri bazında her bir mevduata uygulanan faiz oranları ile ilişkilendirilmesi ve yıl bazına getirilmesiyle hesaplanmaktadır.

 

Yabancı para cinsinden (döviz) borçları ödemelerinin gecikmesi halinde uygulanacak faiz oranlarına nasıl ulaşabilirim?

3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 4/a maddesi hükmü uyarınca, sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizi olarak devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranının uygulanması gerekir. Söz konusu faiz verilerine Bankamızın İnternet sitesinde veriler/bankacılık verileri/azami mevduat faiz oranları adresinden ulaşılabilir.

Kredi faiz oranlarına nasıl ulaşabilirim?

Bankalarca TL üzerinden açılan tüketici kredisi alt kalemlerinden nakit, taşıt ve konut kredisi ile ticari kredi ağırlıklı ortalama faiz oranları, Merkez Bankası İnternet sitesi Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nde (EVDS) yer alan Para- Banka Verileri altında "Bankalarca TL Üzerinden Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları" adıyla yayımlanır.

Faiz oranları sektörün ağırlıklı ortalama faiz oranları olup ilgili hafta içinde banka bazında fiilen kullandırılan kredi tutarlarının kredi türleri itibarıyla müşteri bazında her bir krediye uygulanan faiz oranları ile ilişkilendirilmesi ve yıl bazına getirilmesiyle hesaplanır.

Kredi Kartı Kanunu çerçevesinde Merkez Bankasının görevi nedir?

1 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 26. maddesi ile, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının Merkez Bankasınca belirlenmesi ve belirlenen oranların üç ayda bir açıklanması hükmü getirilmiştir. Merkez Bankasına verilen yetki ile bankaların kredi kartlarına uyguladıkları faiz oranlarının büyük farklılıklar göstermelerinin ve bazı bankaların sektör ortalamalarının oldukça üzerinde faiz uygulamalarının önüne geçilmesi ve makul düzeylerde faiz oluşumuna ortam hazırlanması amaçlanmıştır.

Bu nedenle Merkez Bankası, bankalarca kredi kartlarına uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarını 2 Nisan 2006 tarihinden itibaren üç aylık dönemler itibarıyla belirlemekte olup bankalar bu oranları geçmemek üzere kredi kartlarına uygulayacakları faiz oranlarını serbestçe belirlemektedir.

 

Bankalarca kredi kartı işlemlerinde uygulanacağı bildirilen en yüksek akdi faiz ve gecikme faiz oranlarına nasıl ulaşabilirim?

Bankalarca kredi kartı işlemlerinde uygulanacağı bildirilen en yüksek akdi faiz ve gecikme faiz oranları, Merkez Bankası İnternet sitesinde Veriler/Bankacılık Verileri bölümünde banka bazında yayımlanmaktadır.

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Nedir, Nasıl Kullandırılmaktadır?

Merkez Bankasının, mal ve hizmet ihracatında bulunan firmalara uygun maliyetli finansman sağlamak amacıyla döviz veya Türk lirası cinsinden düzenlenen senet karşılığında Türk lirası olarak verdiği krediye ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi denir. Maliyetleri piyasa koşullarına göre daha az olan bu kredide sadece firma ve aracı banka imzalı senetler kabul edilir.

Firmalar döviz cinsinden düzenlenen senetler karşılığında azami 720 gün vadeli ve ihracat taahhütlü olarak kredi kullanabilirler. Bu kredilerin geri ödemelerini döviz ile yaparlar. İhracat taahhüdü firmanın kredi tutarı kadar mal veya hizmet ihracatını belirli bir süre içerisinde gerçekleştireceğini kredi kullanımı sırasında beyan etmesidir.

Firmalar Türk lirası cinsinden düzenlenen senetler karşılığında azami 360 gün vadeli ve ihracat taahhütlü olarak kredi kullanabilirler. Bu kredilerin geri ödemelerini Türk lirası ile yaparlar. Bu kredilerde ihracat taahhüdünün yanı sıra firmanın istihdam düzeyini kredi vadesi süresince koruması veya artırması da gereklidir.

 

 

Yatırım taahhütlü avans kredisinin kapsamı, limiti ve koşulları nedir? Hangi sektörleri kapsamaktadır?

Yatırım taahhütlü avans kredisi, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi firmaların yatırımlarının finansmanı için  Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Uygulama Talimatı hükümlerine göre Türk lirası olarak düzenlenmiş senetler karşılığında kullandırılmaktadır. İlk aşamada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası aracılığı ile olmak üzere kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla ilk 2 yılı anapara ödemesiz azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi konusu yatırımın öncelikle Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Uygulama Talimatı Ek 1’de yer alan sektörler veya Ek 2’de yer alan ileri teknoloji alanları ile karşılarında gösterilen sektörler ile ilgili olması gerekmektedir. Ancak, aracı bankalarca başvuru yapılması kaydıyla, Merkez Bankasınca söz konusu listelerde yer almayan turizm veya imalat sanayii ile ilgili diğer sektörlerle ilgili yatırımların da uygun görülmesi mümkün olabilecektir.

Firma bazında kredi kullanım limiti 400 milyon Türk lirasıdır. Ancak, aracı bankalarca Merkez Bankasına başvurulması şartıyla, bu limitin dört katını aşmamak kaydıyla, söz konusu limitin üzerindeki kredi kullanım talepleri de Merkez Bankasınca uygun görülebilecektir.

Söz konusu limitleri aşmamak kaydıyla; Yatırım Teşvik Belgesinde (YTB) yabancı kaynak tutarının yer alması halinde en çok YTB’de belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar, YTB’de özkaynak tutarının yer alması halinde ise toplam yatırım tutarından özkaynak tutarı düşülerek hesaplanacak tutar kadar kredi kullandırılması mümkündür.

Avansa kabul edilecek senetlerin özellikleri, krediye başvurabilecek firmalara ilişkin ölçütler, kredinin kullandırılma koşulları, limitler, faiz ve komisyonlar, başvuru süreci, geri ödeme işlemleri, kredi taahhüdüne ilişkin işlemler, ilgili belge ve başvuru formu ile Bankamız iletişim bilgilerinin detaylarına buradan ulaşılabilmektedir.