Akademik Araştırma Projelerine Mali Destek

Paylaş
Yazdır

TCMB, AÇMDP kapsamında yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek kişiler tarafından yürütülecek akademik araştırma projelerine mali destek sağlayabilmektedir. Bu kapsamda;


1.    TCMB’nin mali destek sağlayabileceği projeler;

a) İktisat tarihi alanında;  tercihen enflasyon, bankacılık, para tedavülü, para ve kredi gibi konularda olmak üzere ülkemizin iktisat tarihini kapsayan konular

b) Merkez bankacılığı alanında; para ve kur politikaları, fiyat istikrarı, finansal istikrar ile risk yönetimi ve rezerv yönetimi konuları da dâhil olmak üzere merkez bankacılığı alanında güncel konularda,

olmak üzere daha önce yayımlanmamış ve telif hakkı devredilmemiş makale, tez, kitap veya benzeri bir çıktı üretilmesini amaçlayan akademik araştırma projeleridir.

Desteklenmesi uygun bulunan akademik araştırma projeleri için proje başlangıcında her hangi bir ön ödeme yapılmamakta olup, proje çıktısının TCMB’ye gönderilmesi ve çıktının TCMB tarafından başarılı olarak değerlendirilmesi halinde ödeme yapılır. Birden fazla aşama ve çıktıdan oluşan projelerde, her bir aşamaya ait çıktının TCMB tarafından değerlendirilmesi ve başarılı bulunması sonrasında ayrı ayrı ödeme yapılır.

Başvurusu kabul edilerek mali destek sağlanması uygun bulunan projelerin tamamlanan çıktılarının TCMB’ye iletilmesi sonrasında yapılan değerlendirmede “başarısız” bulunan çıktılar için ödeme yapılmaz.

2.    Proje talepleri TCMB’ye her yıl 1 - 31 Mart ve 1 - 30 Eylül olmak üzere iki ayrı dönemde iletilir.  

3.    Belirtilen konular ve başvuru dönemleri dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

4.    TCMB, projeye mali destek sağlayan tek kuruluş olacaktır.

5.    TCMB mensupları proje mali desteği için başvuruda bulunamazlar. Bu yasak, projelerin değerlendirme sürecinde görevli kişilerin eşleri ile ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımlarını da kapsar.

6.    Proje dili Türkçe veya İngilizce olabilir.

7.    Projenin tamamlanma süresi 36 ayı geçemez.

8.    Proje yetkilisi ve ekibindeki kişilerin varsa çalıştıkları kurum veya kuruluş ile aralarındaki yasal yükümlülüklerden ve doğacak hukuki uyuşmazlıklardan TCMB’ye sorumluluk yüklenemez.

9.    Proje ekibi tarafından hazırlanan projelerde destek miktarı yetkiliye ödenir, proje ekibinin destek miktarını paylaşımından TCMB sorumlu değildir.

10.    Mali destek başvurusunda iletilmesi gereken bilgi ve belgelerin listesine aşağıdaki “Başvuru İçin İstenilen Belgeler” başlığı altından ulaşılabilir. Talebin değerlendirilebilmesi için proje ile ilgili bilgi ve belgeleri içeren başvuru dosyasının, kapalı bir zarf içinde aşağıda belirtilen adrese iadeli-taahhütlü posta veya kargo yolu ile gönderilmesi beklenmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme veya kaybolmalardan TCMB sorumlu değildir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Akademik Çalışmalar İçin Mali Destek Programı
Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No:10      06050-Ulus, Altındağ, Ankara
E-posta:

 

11.    Akademik araştırma projelerine mali destek verilmesi süreci şu şekilde işlemektedir:

TCMB’ye iletilen mali destek talep miktarları; TCMB tarafından saptanan ve Madde 1’de belirtilen konu kıstasına uygunluk, belirtilen projenin bilimsel katkısı, proje hedefleri ile bütçesinin gerçekçiliği, talep edilen bütçenin hedeflerle uyumu gibi kıstaslar dâhilinde değerlendirilir. Başvurular değerlendirildikten sonra başvuru sahipleri projenin mali destek sağlanması için uygun bulunup bulunmadığı konusunda bilgilendirilir.

Mali destek sağlanmasına karar verilen proje için TCMB tarafından proje için uygun görülen mali destek tutarı ile ödemelere esas teşkil edecek bir proje değerlendirme takvimi saptanır. Daha sonra proje yetkilisi ile TCMB arasında, desteğin niteliğini, koşullarını ve değerlendirme takvimini belirleyen hükümleri içeren bir protokol imzalanır.

Projenin tek bir çıktıdan oluşması durumunda, proje çıktısı takvimde belirlenmiş olan süre sonunda proje yetkilisi tarafından Madde 10’da belirtilen adrese gönderilir. Projenin birden fazla çıktıdan oluşması durumunda ise ara dönem proje çıktıları takvimde belirlenmiş olan süreler sonunda aynı adrese iletilir. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında tek çıktıdan oluşan projelerde nihai proje çıktısının veya birden fazla çıktıdan oluşan projelerde ara dönem proje çıktılarının TCMB tarafından başarılı bulunması durumunda proje takvimi doğrultusunda proje yetkilisine ödeme yapılır. Birden fazla aşama ve çıktıdan oluşan projelerde, her bir aşamaya ait çıktının TCMB tarafından “başarılı” olarak değerlendirilmesi sonrasında çıktı başına ödeme yapılır.

Proje yetkilisi ile TCMB arasında yapılacak protokol hükümleri doğrultusunda, mali destek sağlanan projede üretilen/yapılan yayınlarda, yayının yapıldığı dil veya dillerde “TCMB Akademik Çalışmalar için Mali Destek Programı Çerçevesinde Desteklenmiştir” ibaresinin yer alması gerekmektedir. Söz konusu yayın bir makale ise ibare kapak sayfasında dipnot; kitap ise ön dış/iç kapaklarda sayfa düzeni içinde okunaklı biçimde yer alacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Talep Mektubu: Mali destek talep başvurusunun işleme konulabilmesi için, aşağıdaki belgelerin, proje yetkilisinin imzasını taşıyan, projeyi yapma kapasite ve istekleri ile proje ekibinin öngörülen sürede projeyi tamamlayabilmeleri için gerekli altyapıya sahip olduğunu anlattığı talep mektubu ekinde iadeli-taahhütlü posta veya kargo yolu ile TCMB’ye gönderilmesi gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme veya kaybolmalardan dolayı TCMB sorumluluk kabul etmez.

2. Başvuru Formu: Formun eksiksiz olarak doldurulduktan sonra imzalanarak başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

3. Projenin amaç, hedef ve kapsamı: Projenin ayrıntılı bir şekilde amaçlarının, hedeflerinin ve kapsamının belirtildiği bir yazı gönderilmesi beklenmektedir.

4. Özgeçmiş: Proje yetkilisi ve proje ekibindeki diğer kişilerin ayrıntılı özgeçmişlerinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

5. Bütçe İmkânı: Proje bütçesine ilişkin olarak harcama kalemlerinin, proje ekibinin kendi bütçe imkânları ve AÇMDP’den talep edilen mali destek dâhil olmak üzere toplam bütçe imkânının tablo formatında sunumunun; toplam bütçe imkânının proje ayrıntısında dökümünün, öngörülen bütçenin bütçe kalemleri arasındaki ayrıntılı dağılımının belirtilmesi beklenmektedir.

6. Çalışma Takvimi: Belirtilen toplam bütçe harcamaları ile uyum gösterecek proje süreçlerini içeren çalışma takviminin belirtilmesi gerekmektedir.

7. Projenin Ayrıntıları: Projenin amacı, kapsamı, özgünlüğü, konunun akademik yazındaki yeri, proje ile beklenen katkı, projede kullanılacak yöntem/yaklaşımlar, yaklaşımlara uygun olarak düzenlenecek araştırma teknikleri ve öngörülen makale, tez, kitap ve benzeri akademik çıktılara ilişkin olarak projenin ayrıntılarının belirtilmesi gerekmektedir.

Sorularınız için: